Eyes header 3

KLEIN AGTEVELD

De stichting Klein Agteveld is in 2014 opgericht en is een initiatief van Roy Evers en Inge van Nimwegen, gezinshuisouders in gezinshuis Klein Agteveld.

De doelstelling, zoals omschreven in de oprichtingsakte:

"Het doel van de stichting is het bieden van ondersteuning door middel van het verwerven en beheren van financiële middelen, welke worden aangewend voor het bevorderen van de sociale leefomgeving en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van pleegkinderen die tijdelijk of voor langere tijd in een gezinshuis wonen en jongeren met behoefte aan begeleiding op weg naar zelfstandigheid in een gezinshuis, op een begeleid wonen plek of in hun eigen huis, in het bijzonder pleegkinderen en jongeren die gebruik maken van gezinshuis Klein Agteveld en de vanuit de ambulante hulpverlening Klein Agteveld aangeboden begeleiding, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van vermogen door subsidies, donaties en andere bijdragen, zoals schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere rechtmatige verkrijgingen en baten. Dit vermogen zal worden aangewend voor het bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding van kinderen in gezinshuis Klein Agteveld, die vallen onder de begeleiding van ambulante hulpverlening Klein Agteveld, of mogelijk andere partijen in het zorg gebied Achterveld.

De stichting heeft geen winstoogmerk."